Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội Người lạc quan luôn…